Pravidla NBSK

Projekt NBSK se postupně vyvíjí, proto i tato pravidla budou průběžně aktualizována s ohledem na vnější vlivy, které na projekt působí (zejména finanční zdroje) a s ohledem na zkušenosti získané při realizaci projektu.

Jednotlivé dárce, odběratele a partnery žádáme, aby se s platnými Pravidly vždy seznámili, informace o změně nebude NBSK zasílat individuálně.

NBSK působí v rámci Středočeského kraje. Pokud se na nás obrátí dárce nebo odběratel z jiného regionu, přesměrují ho naši pracovníci na příslušnou krajskou nábytkovou banku.

PRAVIDLA PRO PŘÍJEM NÁBYTKU A DALŠÍHO VYBAVENÍ PRO DOMÁCNOST

 • NBSK přijímá nábytek a jiné potřebné vybavení pro domácnost bezplatně formou daru v rámci Středočeského kraje.
 • Dárcem může být kdokoliv na území Středočeského kraje – široká veřejnost, firmy, neziskové organizace, města a obce.
 • PŘIJEM nábytku a jiného vybavení do NBSK je možný POUZE PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ. Nepřijímáme věci bez předchozí domluvy.
 • Přijímáme pouze ČISTÉ a FUNKČNÍ věci, ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÉ – bez parazitů a plísní.
 • Demontovaný nábytek přijímáme pouze s fotografickou dokumentací.
 • DROBNÉ VADY, nevadí, prosíme, HLAŠTE PŘEDEM, umíme si opravit.
 • O přijetí nebo nepřijetí věcí do NBSK má právo rozhodnout pracovník NBSK, a to i bez uvedení důvodů. 
 • Šetřete prosím náš čas a peníze. VŽDY UVÁDĚJTE PRAVDIVÉ INFORMACE O DARU! Uvedete-li nepravdivé informace, pracovníci odmítnou dar přijmout/převzít.
 • Dar přijímáme na základě Darovací smlouvy o převodu movitých věcí, která je zaevidována pod pořadovým číslem. 
 • Dárce v případě demontovaného nábytku poskytne dostatečnou fotografickou dokumentaci pro následnou montáž. 
 • Z finančních důvodů a vytíženosti personálních kapacit upřednostňujeme dopravu do NBSK ze strany dárce.
 • Z důvodů vytíženosti personálních kapacit požadujeme, aby dárce nábytek demontoval a veškeré darované vybavení připravil k vyzvednutí do přízemí. Dárce může požádat NBSK o demontování i manipulační práce – NBSK si v takovém případě může účtovat manipulační poplatek dle objemu vybavení a manipulační náročnosti.
 • Nemůže-li dárce dopravit dar do skladu NBSK vlastními prostředky, zajišťuje dopravu NBSK na své náklady.
 • NBSK si vyhrazuje právo dar nepřijmout!
 • Dárce poskytnutím daru souhlasí, že NBSK může dar opravit, upravit, případně pozměnit a prodat třetí osobě. Zisk bude vždy použit za účelem pokrytí provozních nákladů NBSK.

PRAVIDLA PRO SKLADOVÁNÍ

 • Skladováno je pouze vybavení, které prošlo vstupní kontrolou a dezinfekcí, při které bylo zjištěno, že se jedná o vybavení funkční a použitelné.
 • Nepodaří-li se vybavení do 3 měsíců využít, pak může být zlikvidováno v souladu s platnou legislativou o nakládání s odpady nebo nabídnuto k prodeji za účelem pokrytí provozních nákladů NBSK.

PRAVIDLA PRO VÝDEJ NÁBYTKU A VYBAVENÍ PRO DOMÁCNOST  /  PRAVIDLA PRO PŘÍJEM MATERIÁLNÍ POMOCI

 • Nábytek a jiné potřebné vybavení pro domácnost jsou z NBSK vydávány jako materiální pomoc pro potřebné skrze partnerské organizace nebo pro organizace samotné.
 • Partnerské organizace jsou poskytovatelé sociálních služeb – Úřad práce, sociální odbor a sociální pracovníci měst a obcí, sociální a neziskové organizace, charity, se kterými má NBSK uzavřenou Smlouvu o spolupráci. Partnerské organizace jsou kompetentní pro posuzování životní situace svých klientů a potřebnosti podpory od NBSK.
 • Žadatelé o poskytnutí materiální pomoci se mohou na NBSK obracet pouze prostřednictvím sociálních pracovníků (pověřených osob) partnerských organizací.
 • Sociální pracovník vyplní s klientem Žádost o poskytnutí materiální pomoci, kterou následně klient nebo sociální pracovník doručí do NBSK elektronicky nebo poštou.
 • Žádost zaevidujeme a zpracováváme dle aktuálního stavu skladových zásob.
 • Termín vyzvednutí/předání materiální pomoci domlouváme přímo s žadatelem (klientem). Žadatel je povinnen si zajistit převzetí v provozní době NBSK.
 • NBSK umožňuje rozvoz. Upřednostňujeme osobní vyzvednutí žadatelem, které je možné pouze po předchozí domluvě s pracovníkem NBSK.
 • Materiální pomoc vydáváme na základě Darovací smlouvy o převodu movité věci, kterou evidujeme pod pořadovým číslem.
 • Z hygienických důvodů nestěhujeme nábytek a jiné potřebné vybavení do domácností žadatelů. Žadatel je povinnen si zajistit pomocnou sílu.
 • Každá domácnost může být podpořena pouze 1x za rok, max. 15 kusy vybavení (toto pravidlo se netýká nádobí). Volíme individuální přístup dle doporučení sociálního pracovníka.
 • Klient nemá možnost výběru konkrétního kusu nábytku či vybavení ve skladu NBSK.
 • Pracovník NBSK vybere klientovi takové vybavení, které specifikuje v Žádosti o materiální pomoc. V případě, že klient nabízené vybavení odmítne, nebude znovu podpořen stejným druhem vybavení v následujících 12 měsících ode dne odmítnutí.
 • Materiální pomoc je poskytována bezplatně. NBSK si v současné době účtuje pouze manipulační poplatek do výše 300,-Kč dle objemu zavážených věcí na podporu provozu NBSK.
 • Příjemce věci je povinen seznámit se se stavem přebírané věci. Je si vědom, že se jedná o věc použitou s případným poškozením.
 • S ohledem na charakter nabízených předmětů nenáleží příjemci právo z vadného plnění či právo na reklamaci, a to ani v případě zjištění skryté vady u přebrané věci.
 • NBSK neodpovídá za škodu či újmu způsobenou na majetku nebo zdraví osob užíváním věcí převzatých z NBSK a zároveň neodpovídá za deklarovanou funkčnost věci a nelze tedy po dárci ani po NBSK požadovat odstranění vad věci.
 • Uzavřením Darovací smlouvy je za NBSK pověřen koordinátor.
 • Darovací smlouvy jsou v NBSK evidovány a údaje zpracovávány pro provoz NBSK a v souladu s ochranou osobních údajů.

PRAVIDLA PRO PARTNERSKÉ ORGANIZACE

 • Klienty partnerských organizací podporujeme na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci mezi NBSK a partnerskou organizací. NBSK je účinný nástroj sociálních pracovníků na podporu sociální práce v kraji.
 • Za NBSK uzavírá Smlouvy o spolupráci předseda spolu. Po uzavření smlouvy komunikuje koordinátor, který přijímá žádosti o materiální pomoc a zodpovídá za organizaci příjmu a výdeje vybavení.
 • Za partnerské organizace uzavírá Smlouvu o spolupráci statutární zástupce, popř. pověřená osoba na základě plné moci (nemusí být ověřený podpis), která bude přílohou Žádosti o uzavření Smlouvy o spolupráci.
 • Smlouvy o spolupráci se uzavírají na dobu neurčitou.
 • Sociální pracovník seznámí klienta s Pravidly pro příjem materiální pomoci.
 • Sociální pracovník uvádí v žádosti všechny důležité skutečnosti, které usnadní koordinátorovi NBSK zajistit předání materiální podpory klientovi.
 • Partnerská organizace

 

Tel.: +420 604 218 907

E-mail: info@nbsk.cz

Adresa

Sídlo: 

Čechova 1247,  256 01 Benešov 

Najdete nás: 

Pražská 126,  256 01 Benešov

Provozní doba

Příjem a výdej nábytku je třeba předem domluvit na tel. čísle +420 604 218 907 nebo e-mailu info@nbsk.cz

ÚTERÝ – ČTVRTEK

Copyright © 2023 Nábytková banka Středočeského kraje, z.s.